Okresní soud ve Zlíně

Dlouhé díly 351

763 02 Zlín

V Praze 1. června 2006

ŽALOBA

Žalobce: Ing. Karel Januška, Hlavní 3, 141 00 Praha 4

Žalovaný: ZOD Delta, družstvo, Za dvorem305, Štípa, 763 14 Zlín 12

                          Agrodelta, s. r. o., Za dvorem305, Štípa, 763 14 Zlín 12

Zastoupené: Ing. Petr Slovák, předseda družstva a jednatel s. r. o.

      

Jsem spoluvlastníkem pozemku číslo 632/35 vedeného u Katastrálního úřadu Zlín. Pozemek je veden jako orná půda.

Pozemek je součástí lánu, který byl vytvořen bývalým JZD. Až do roku 2003 byl pozemek žalovanou stranou používán bezúplatně a bez smlouvy. V roce 2003 nám byla žalovanou stranou nabídnuta nájemní smlouva, která poprvé nabídla platit nájemné ve výši 148,- Kč ročně. Tuto smlouvu jsme uzavřeli [Příloha 1].

V roce 2004, v souvislosti se vstupem republiky do EU, byl přijat zákon, který uložil platit daň vlastníky pozemků. Současně začal hospodářům vyplácet dotace na plochu pozemků z prostředků státu a EU. Podepsaná smlouva již nevyhovovala, bylo nutné sepsat smlouvu novou. Tuto skutečnost nám sdělila žalovaná strana dopisem ze dne 10.1.2005 [2], kdy nám sděluje, že budeme vyzváni k podpisu nové smlouvy. Souhlasili jsme s ukončením dosavadní smlouvy a písemně náš souhlas potvrdili [3]. Žalovaná strana nesouhlasila s navrhovanou cenou nájmu [4].

V červnu 2005 nám byl zaslán návrh nové nájemní smlouvy [5]. Tato smlouva je pro nás nepřijatelná z těchto důvodů:

 1. Nájemce si vyhrazuje právo plnit nájemné nejen penězi, ale také naturálně formou dodání zboží nebo služeb.
 2. Nájemce si vyhrazuje právo dále půdu pronajímat. Z nájemní smlouvy se tak stává smlouva zprostředkovatelská.
 3. Doba splatnosti plnění je nepřirozeně dlouhá. Pachtovné se vždy platilo v září.
 4. Podmínky pro ukončení smlouvy jsou pro vlastníka pozemku nevýhodné. Výpovědní lhůta je nepřiměřeně dlouhá.
 5. Ve smlouvě není uveden způsob platby.
 6. Smlouva neobsahuje žádné sankce, které by postihly nájemce při nezaplacení pachtovného.

 

Žalované straně jsme navrhli smlouvu podle našich představ [6].

Žalovaná strana na náš návrh nereagovala.

V prosinci jsme zaslali žalované straně fakturu za nájemné za roky 2004 a 2005 [7].

Žalovaná strana poslala další návrh smlouvy, který opět nerespektoval naše požadavky [8]. Z další korespondence vyplývá, že k dohodě nedošlo [9 - 13]. Žalovaná strana trvá na tom, že smlouva je v platnosti, i když tuto smlouvu vůbec neplnila (nájemné za roky 2003 a 2004 nezaplatila). Za roky 2004 a 2005 byla na tento pozemek vyplacena žalované straně (podniku Agrodelta s. r. o.) jako dotace na plochu částka 2080 Kč.

Stanovisko žalobce:

Smlouva uzavřená dne 9.6.2003 mezi žalobcem a žalovaným obsahuje část, která není v souladu se zákonem. Na návrh žalované strany na uzavření nové smlouvy, žalobce písemně sdělil žalovanému, že souhlasí s ukončením smlouvy uzavřené 9.6.2003. Tím došlo k ukončení smlouvy podle odstavce VI – písemnou dohodou smluvních stran.

Žalovaný by měl uhradit žalobci nájemné za roky 2004, 2005 částku 1027 Kč.

Žalovaný by měl uhradit náklady na vypracování obžaloby ve výši 500 Kč.

Soud by mohl udělit žalované straně napomenutí, aby nezneužívala svého monopolního postavení a drobným vlastníkům pozemků nenabízela smlouvy, které jsou přinejmenším v rozporu s dobrými mravy.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Karel Januška

Hlavní 3

141 00 Praha 4

 

 

 

Přílohy:

 1. Smlouva uzavřená mezi žalobcem a žalovaným (9.6.2003 – 1 list)
 2. Dopis žalované strany informující o nutnosti uzavření nové smlouvy (10.1.2004 – 1 strana)
 3. Dopis žalobce ve kterém souhlasí s ukončením dosavadní smlouvy a navrhuje cenu nájmu v nové smlouvě (2.2.2005 – 1 strana)
 4. Dopis žalované strany, ve kterém informuje o tom, jakou v nové smlouvě navrhne cenu nájmu (13.4.2005 – 1 strana)
 5. Průvodní dopis a návrh nové smlouvy žalovanou stranou. (22.6.2005 – 4 strany)
 6. Dopis žalobce ve kterém sděluje nesouhlas s navrhovanou smlouvu a návrh smlouvy, kterou je vlastník půdy ochoten podepsat. (24.7.2005 – 3 strany)
 7. Faktura za nájemné za roky 2004 a 2005 zaslaná žalované straně. (12.12.2005 – 1 strana)
 8. Průvodní dopis a další návrh smlouvy zaslaný žalovanou stranou.(15.12.2005 – 3 strany)
 9. V odpovědi žalobce návrh nové smlouvy zamítá.(21.12.2005 – 1 strana)
 10. Žalobce upomíná fakturu k uhrazení. (16.5.2006 – 1 strana)
 11. Dopis v němž žalovaná strana trvá na původní smlouvě. (22.5.2006 – 1 strana)
 12. Dopis žalobce upozorňuje na neplatnost smlouvy. (24.5.2006 – 1 strana)
 13. Žalovaná strana nerespektuje stanovisko vlastníků pozemku.(25.5 2006 – 1 strana)

 

Příloha 1.

 

20030906Smlouva o nájmu120030906Smlouva o nájmu2


Příloha 3.

 

Zemědělské obchodní družstvo Delta

Za dvorem 305 Štípa

763 14 Zlín 12

 

 

 

 

Věc: Nová smlouva o pronájmu pozemku 632/35

 

Akceptujeme Váš návrh na ukončení dosavadní smlouvy o pronájmu pozemku (dopis ze dne 10.1.2005).

Vzhledem k situaci která nastala (státní dotace na ornou půdu a placení daně vlastníkem pozemku) navrhujeme, aby v nové smlouvě byla cena za pronájem stanovena takto:

od výše dotace se odečte daň z pozemku a zbytek se rozdělí na podíly v poměru 50:50.

Vlastníkovi pozemku náleží částka odpovídající dani a jednoho podílu.

Výše daně i podíl se budou časem měnit, ale smlouva může zůstat zachována.

 

 

S pozdravem

 

Praha 1.2.2005

 

 

Ing. Karel Januška

Hlavní 3

141 00 Praha 4

 

Zlín 2.2.2005

 

Františka Vaňková

Vršavská 2448

760 00 Zlín

Příloha 5.

 

A1 Příloha 5 - nová smlouva o nájmu strA1 Příloha 5 - nová smlouva o nájmu strA1 Příloha 5 - nová smlouva o nájmu strA1 Příloha 5 - nová smlouva o nájmu str
Příloha 10.

Zemědělské obchodní družstvo Delta,

Agrodelta, s. r. o.,

 

Za dvorem 305, Štípa

763 14 Zlín 12

 

V Praze, 16. května 2006.

 

Věc: Upomínka k uhrazení faktury za nájemné za pozemek 632/35

 

Dosud jste nezaplatili nájemné za užívání uvedeného pozemku za roky 2004 a 2005.

Protože jste nepředložili akceptovatelnou smlouvu k dalšímu užívání našeho pozemku, vyměřili jsme Vám nájemné za rok 2005 ve výši 750.- Kč. Je Vám jistě zřejmé, že na uvedeném pozemku hospodaříte neoprávněně, berete z něj užitek a čerpáte podporu na plochu z fondů ČR a EU.

 

Neprodleně uhraďte:

 

1. Nájemné za rok 2004 podle uzavřené smlouvy                       148,- Kč

 

2. Nájemné za rok 2005 (smlouva neuzavřena)                          750,- Kč

 

3. Poštovné                                                                                    99,- Kč

 

                                                                                         ---------------------

C E L K E M                                                                                   997,- Kč

 

 

Uvedenou částku uhraďte na účet:

 

Číslo: 322401173

Kód banky: 800

 

V případě, že uvedená částka nebude uhrazena do 30. 5. 2006, budeme částku vymáhat soudní cestou.

 

S pozdravem

 

 

Ing. Karel Januška

Hlavní 3

141 00 Praha 4

 

Příloha 11.

skenovat0019


Příloha 12.

Zemědělské obchodní družstvo Delta,

Agrodelta, s. r. o.,

 

Za dvorem 305, Štípa

763 14 Zlín 12

 

V Praze, 24. května 2006.

 

 

Vážený pane předsedo,

možná Vám výše nájmu připadá nehodná těchto dopisů, nicméně Vám musím sdělit, že trvám na splnění mých podmínek.

Smlouva uzavřená 9.6.2003 byla již dávno ukončena písemnou dohodou obou stran. Pro Vaši informaci Vám přikládám kopii dopisu který jste obdržel a kde akceptujeme ukončení nájemní smlouvy (hodlal jste předložit novou). Proti ukončení smlouvy jste nic nenamítal. Daň z pozemku jste neplatil. Vyzval nás k podpisu nové nájemní smlouvy. Nová smlouva byla pro nás nepřijatelná. Pokud se domníváte, že smlouva je nadále platná, rozhodnutí je na soudu.

Se sestrou jsme se dohodli, že veškeré záležitosti s pozemkem budu řešit já. Proto jsem Vám napsal, abyste se ve věci pozemku 632/35 obraceli výhradně na mne. Je to jednodušší i pro Vás. Prosím, respektujte tuto skutečnost.

Také Vám přikládám kopii o zaplacení daně z pozemku, i když jsem přesvědčen, že se to Vás vůbec netýká.

Jinak trvám na zaplacení nájmu za roky 2004 a 2005 podle podmínek, které jsem Vám zaslal v upomínce ze dne 16.5.2006. Protože mi s vymáháním pohledávky vznikly další náklady na vyhotovení a zaslání tohoto dopisu, uhraďte částku o 30 Kč vyšší, to je

1027 Kč na účet uvedený v upomínce.

 

S pozdravem

 

 

Ing. Karel Januška

Hlavní 3

141 00 Praha 4

 


Příloha 13.

 

skenovat0020

 

 

Projev u soudního jednání (soudce si jej vyžádal a zařadil do soudního spisu)

 

Vážený soude,

         

spolu se sestrou jsem vlastníkem pozemku číslo 632/35 vedeného u Katastrálního úřadu Zlín v obci Kostelec. Se sestrou máme dohodu, že veškeré záležitosti týkající se tohoto pozemku, budu vyřizovat já.

Pozemek je veden jako orná půda.

Až do roku 2003 byl pozemek žalovanou stranou používán bezúplatně a bez smlouvy. V roce 2003 nám byla nabídnuta nájemní smlouva, která poprvé po padesátitiletém užívání, nabídla platit nájemné ve výši 148,- Kč ročně a současně platit pozemkovou daň. Tuto smlouvu jsme uzavřeli.

V roce 2004 byl přijat zákon, který placení daně uložil vlastníkům pozemků.

Současně začal stát vyplácet dotace těm subjektům, kteří na pozemcích hospodaří. Podepsaná smlouva již nevyhovovala, bylo nutné sepsat smlouvu novou.

Žalovaná strana nám dopisem ze dne 10.1.2005 sdělila, že budeme vyzváni k podpisu nové smlouvy. Má-li být sepsána nová smlouva, je slušné uzavřít starou smlouvu, protože nelze mít platné dvě různé smlouvy v téže věci. Také je třeba, aby smluvní partneři nebyli vázáni podmínkami staré smlouvy. Proto jme žalované straně sdělili, že nabídku nové smlouvy chápeme jako návrh na ukončení staré smlouvy a sdělili podmínku, za jaké nájemné jsme ochotni uzavřít novou smlouvu. Žalovaná strana návrh výše nájemného dopisem odmítla, a k ukončení smlouvy se nevyjádřila.

 

V červnu 2005 nám byl zaslán návrh nové nájemní smlouvy. Tato smlouva byla pro nás naprosto nepřijatelná z těchto důvodů:

 1. Nájemce si vyhrazoval právo plnit nájemné nejen penězi, ale také naturálně formou dodání zboží nebo služeb.
 2. Nájemce si vyhrazoval právo dále půdu pronajímat. Z nájemní smlouvy by se tak stala smlouva zprostředkovatelská.
 3. Doba, kdy mělo být zaplacené pachtovné, byla nepřirozeně dlouhá. Pachtovné za pozemky se platí v září. (Ukončená sklizeň, příprava půdy na další rok)
 4. Podmínky pro ukončení smlouvy byly pro vlastníka pozemku nevýhodné. Výpovědní lhůta měla činit 5 let.
 5. Ve smlouvě nebyl uveden způsob platby.
 6. Smlouva neobsahovala žádné sankce, které by postihly nájemce při nezaplacení pachtovného.
 7. Smlouva měla nabýt účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Ale den podepsání byl antidatován na 3.1.2005.

 

 

Toto byly důvody, proč jsme na smlouvu nepřistoupili.

 

Neprodleně (v červenci 2005) jsme žalované straně navrhli smlouvu, která tyto nedostatky neobsahovala.

Žalovaná strana na náš návrh vůbec nereagovala.

V prosinci 2005 jsme zaslali žalované straně fakturu za nájemné za rok 2004, které žalovaná strana dlužila podle dřívější smlouvy ( 148 Kč) a za rok 2005, ve které jsme jí vyměřili pachtovné ve výši 750 Kč.

 

Žalovaná strana odpověděla tím, že nám poslala další návrh smlouvy. Tento návrh byl prakticky shodný s předešlým. Rozdíl byl pouze v tom, že v ní byla vypuštěna ta část smlouvy, ve které nájemník chtěl za nájem platit nedefinovanými službami nebo naturáliemi.

 

Ostatní naše požadavky tj.

aby nájemné bylo placeno v září,

aby částka byla poukázána na náš účet,

aby smlouva nebyla smlouvou zprostředkovatelskou

aby smlouva obsahovala sankce v případě neplnění smlouvy nájemníkem

 

nebyly opět respektovány.

 

Smlouva měla nabýt účinnosti opět dnem jejího podpisu oběma stranami. Ale den podepsání byl zase antidatován na 3.leden 2005, přičemž zaslána byla v prosinci roku 2005. Žalovaná strana se tak domáhá ukončení staré smlouvy a platnosti nové smlouvy k počátku roku 2005.

 

Proto jsme smlouvu opět odmítli.

 

V květnu 2006 jsme žalované straně zaslali upomínku k uhrazení faktury.

 

V odpovědi na upomínku žalovaná strana tvrdí, že smlouva z 9.6.2003 je stále v platnosti. Dále žalovaná strana tvrdí, že jsme povinni nájemníkovi dokládat smluvní vztah mezi majiteli pozemku (mezi mnou a sestrou). V dopise se píše: „ ..protože jste nedoložili, kdo z vás daň zaplatil.. “

Dopisem jsme žalované straně zopakovali naše stanovisko k platnosti smlouvy. Připomněli, že jsme písemně souhlasili s ukončením dosavadní smlouvy a s vypracováním smlouvy nové. Žalované straně jsme dokonce zaslali doklad o zaplacení daně a trvali na vyrovnání.

V dopise ze dne 25.5.2006 žalovaná strana trvá na tom, že smlouva z 9.6.2003 je platná a že nájemné nám bude zasláno dle této smlouvy. Opět tvrdí, že nájemník má právo nebrat dohodu uzavřenou mezi majiteli v úvahu a požaduje jakousi plnou moc ve prospěch jednoho z vlastníků.

Doufám, že žalovaná strana doloží soudu, na základě jakého zákona či předpisu si osobuje právo požadovat po majitelích, aby mu předkládali doklady o tom kdo zaplatil daň a jak si nájemné rozdělují.

Žalovaná strana tvrdí, že smlouva je platná, protože nebyla nájemníkem vypovězena. To, že majitel pozemku souhlasil s ukončením smlouvy, nájemník nechce respektovat. Nájemník chtěl uzavřít smlouvu novou - proto stará smlouva byla majitelem vypovězena.

Požadavek na sepsání nové smlouvy, je automaticky požadavkem na ukončení smlouvy staré, protože na stejnou věc přece nelze mít dvě různé smlouvy.

Nájemník by měl soudu vysvětlit, na základě čeho má smlouva dále trvat podle podmínek, které nejsou v souladu se zákonem. Trvá-li na platnosti staré smlouvy, proč ji neplnil – nezaplatil ani nájemné ani pozemkovou daň. Dochází k zásadnímu rozporu mezi jednáním a tvrzením žalované strany.

Dne 30.5.2006 byla na náš účet zaslána částka 304 Kč bez jakékoliv specifikace.

 

Na základě uvedených skutečností navrhuji, aby soud vydal toto rozhodnutí:


 

 

Návrh na rozhodnutí soudu:

 

Smlouva uzavřená dne 9.6.2003 mezi žalobcem a žalovaným je již neplatná

 

Žalovaná strana je povinna zaplatit žalobci částku 1027 Kč (tj. nájemné za roky 2004 a 2005).  

 

Do doby uzavření řádné nájemní smlouvy je žalovaná strana povinna platit přiměřené roční nájemné podle pokynů žalobce.

 

Žalovaná strana nemá právo rozhodovat o způsobu rozdělení výnosů nájemného mezi vlastníky pozemku.

 

Žalovaná strana je povinna uhradit žalobci soudní poplatky, náklady spojené se žalobou, cestovné k soudu z místa bydliště a zpět

 

Takové je stanovisko žalobce.

 

Předkládám vyčíslení nároků žalobce. Náklady spojené se žalobou nechávám na rozhodnutí soudu.


 

Protokol o jednání

A2 Protokol str 1

A2 Protokol str 2

 

 

A2 Protokol str 3

Okresní soud ve Zlíně

Dlouhé díly 351

763 02 Zlín

 

 

Věc: Doplnění dokumentů ke spisu 11 C 209/2006 – spor o nájemné

 

Prosím, aby písemný dokument o žalobě byl upraven takto:

 

 

ŽALOBA

 

Žalobce: Ing. Karel Januška, Hlavní 3, 141 00 Praha 4

             Františka Vaňková, Vršavská 2448, Zlín

 

Žalovaný: ZOD Delta, družstvo, Za dvorem305, Štípa, 763 14 Zlín 12

                          Agrodelta, s. r. o., Za dvorem305, Štípa, 763 14 Zlín 12

 

Zastoupené: Ing. Petr Slovák, předseda družstva a jednatel s. r. o.

 

 

 

Dále přikládám tyto dokumenty:

 

1.      Plnou moc paní Františky Vaňkové

2.      Výpis z Katastru nemovitostí, dokládající vlastnické poměry k pozemku

3.      Doklady o navýšení nájemného o poštovné

 

----------------------------------------------------------------------------------------------


 

Podepsáno a ověřeno, uloženo ve spise:

 

Plná moc

 

 

 

 

Zplnomocňuji tímto

 

Ing. Karla Janušku, nar. 3.4.1936, r. č. 360403/438, bytem Praha 4, Hlavní 3,

 

aby mne zastupoval ve věci sporu o nájemné za pozemek číslo 632/35 vedeného u Katastrálního úřadu Zlín v obci Kostelec.

 

 

 

 

                                                                          -----------------------------------------

                                                                                      Františka Vaňková


-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Okresní soud ve Zlíně

Dlouhé díly 351

763 02 Zlín

 

 

 

 

Věc: Jednání ve věci 11 C 209/2006 – spor o nájemné

 

Dne 15. ledna 2007 jsem obdržel přiložený telegram, jehož autencitu si nedokážu ověřit.

Předpokládám, že byl poslán vašim úřadem a jednání se nekonalo.

Očekávám, že náhradní termín mi bude v nejbližší době sdělen.

V případě, že by soud ustoupil od dalšího jednání s přítomností zainteresovaných stran a rozhodl samostatně, přikládám upřesnění nároků žalobce.

 

V Praze 24.1.2007

 

 

Ing. Karel Januška

Hlavní 3

141 00 Praha 4

 

 

Přílohy:   1. Telegram o odložení jednání

                         2. Nároky žalobce


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okresní soud ve Zlíně

Dlouhé díly 351

763 02 Zlín

 

V Praze 12. 3. 2007

 

Věc: Žádost o nahlédnutí do soudního spisu č. j.: 11 C 209/2006

 

Podle příslušných právních předpisů žádám o povolení k nahlédnutí do uvedeného soudního spisu.

 

S pozdravem

 

 

Ing. Karel Januška

Hlavní 3

141 00 Praha 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení OS

skenovat0004


--------------------------------------------------------------------------------------------

Okresní soud ve Zlíně

Dlouhé díly 351

763 02 Zlín

 

V Praze 24. března 2007

 

Věc: Platnost nájemní smlouvy – č. j.: 11C 209/2006

 

Vážený pane doktore,

obdržel jsem Vaše Usnesení ze dne 21. března 2007, ve kterém připouštíte, aby má sestra Františka Vaňková přistoupila do řízení.

Přistoupení do jednání bylo učiněno na základě Usnesení, které jste vydal při prvním jednání dne 8. listopadu 2006. Toto Vaše rozhodnutí jsem akceptoval, opravil žalobu tak, aby sestra byla také žalobcem a předložil výpis z Listu vlastnictví. Tím jsem splnil podmínky soudu, aby mohlo být vydáno rozhodnutí. Domnívám se, že Usnesení ze dne 21. března 2007 je nadbytečné.

Při jednání jsem požadoval, aby o platnosti smlouvy bylo rozhodnuto ihned. To bylo zamítnuto.

Při prvním jednání dne 7. 11. 2006 jste jednání odročil na 17. 1. 2007. Dva dny před tímto datem jste mi telegramem sdělil, že se jednání nekoná. Chápu, že mohou nastat případy, kdy je nezbytné jednání odložit. Očekával jsem, že důvod odročení mi bude dodatečně sdělen a stanoven nový termín. Požádal jsem Vás o to dopisem ze dne 24. 1. 2007, odpověď jsem nedostal.

Od prvního jednání uběhlo již 5 měsíců, od podání žaloby uplynulo měsíců deset. Důkazní materiál nedoznal od podání žaloby žádnou změnu.

Protože jste dosud nerozhodl, nemohu požadovat nájemné za rok 2006.

Doufám, že o termínu dalšího jednání rozhodnete v co nejkratší době.

 

S pozdravem

Ing. Karel Januška

Hlavní 3

141 00 Praha 4

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Okresní soud ve Zlíně

JUDr. Jiří Dufek, předseda soudu

Dlouhé díly 351

763 02 Zlín

 

Praha, 13. dubna 2007

 

Věc: Stížnost na činnost Okresního soudu ve Zlíně při projednávání platnosti nájemní smlouvy – č.j.: 11C 209/2006

 

Uvedená žaloba byla podána 1. 6. 2006. Ze žaloby je zřejmé, že žádné další důkazy nebudou žalobcem předloženy. Soudce mohl žalobu projednat bez nařízení jednání. Neučinil tak.

První jednání bylo stanoveno na 7. 11. 2006. Soudce mne v usnesení poučil, že žalobcem má být také sestra (spoluvlastník pozemku) a vyzval mne, abych žalobu opravil a současně předložil plnou moc k zastupování. Podle mého názoru byly požadavky soudu přehnané. Soud měl požadovat pouze jeden z dokumentů, a to buď přistoupení sestry do jednání, nebo plnou moc k zastupování.

Dále mne vyzval, abych předložil výpis z Listu vlastnictví.

Podle zákona má soudce připravit jednání tak, aby bylo možné věc rozhodnout při prvním jednání. To, že žalobu podávám i jménem své sestry lze dovodit z přílohy žaloby č.3.

Při prvním jednání dne 7. 11. 2006 bylo jednání odročeno na 17. 1. 2007. Dva dny před tímto datem jsem telegramem obdržel sdělení, že se jednání nekoná. Očekával jsem, že důvod odročení mi bude dodatečně sdělen a stanoven nový termín jednání. To se nestalo.

Dne 21. března 2007 soudce vydal usnesení, ve kterém schvaluje rozhodnutí, které vydal při prvním jednání. Postrádám smysl tohoto usnesení. Soudu jsem 5. 12. 2006 předložil nejen návrh na opravu žaloby, ale také plnou moc k zastupování své sestry.

Pokud soudce požadoval, aby se sestra aktivně zapojila do žaloby, mohl tak písemně učinit před prvním jednáním a tím umožnit, aby žaloba byla projednána co nejrychleji, jak nařizuje zákon. Totéž se týká výpisu z LV. Aktivní zapojení sestry považuji z hlediska rozhodování za zbytečné, protože na platnost smlouvy počet vlastníků nemá v tomto případě vliv.

Nežádal jsem podle § 92 odst. 1 o.s.ř., aby sestra do jednání vstoupila (jak je uvedeno ve zdůvodnění Usnesení ze dne 21. 3. 2007). Plnil jsem jenom přání soudce, aby mohl rozhodnout.

Dne 11. dubna 2007 jsem nahlédl do příslušného soudního spisu. Ve spise není uložen žádný dokument, který by zdůvodňoval zrušení jednání stanovené na 17. 1. 2007.

Mým občanským právem je nejenom se obrátit na soud, aby rozhodl, ale také obdržet v rozumné době od soudu rozhodnutí.

 

 

S pozdravem

 

 

Ing. Karel Januška

Hlavní 3

141 00 Praha 4

-------------------------------------------------------------------------------------------


Odpověď

B Odpoved 1-predsedy-OS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Řízení proběhlo 6.6.2007. Vyhlášen rozsudek

 

 

 

Krajský soud v Brně

Předseda soudu

Rooseveltova 16

601 95 Brno

 

Praha, 9. července 2007

 

Vážený pane předsedo,

mám obavu z toho, že vzhledem ke svému věku a zdraví bych mohl zmeškat odvolání a rozsudek vynesený před měsícem (a dosud písemně nedoručen ) by nabyl právní moci.

Rozsudek mi připadá nespravedlivý, sestra by musela nést důsledky mého jednání. Proto volím tuto cestu odvolání.

Uklidnilo by mne, kdyby se odvolací řízení nekonalo v budově Okresního soudu ve Zlíně. Důvody lze vytušit z mé stížnosti, kterou přikládám.

 

S pozdravem

Ing. Karel Januška

Hlavní 3

141 00 Praha 4

 

Přílohy:

 

1.      Odvolání proti Rozsudku ve sporu o platnosti nájemní smlouvy č.j.: 11 C 209/2006, vyneseném dne 6. 6. 2007 soudcem JUDr. M. Kopřivou, u Okresního soudu ve Zlíně

 

2. Kopie Stížnosti na činnost Okresního soudu ve Zlíně při projednávání platnosti nájemní smlouvy – č.j.: 11C 209/2006, podaná dne 13. dubna 2007

 

2.      Odpověď předsedy Okresního soudu

--------------------------------------------------------------------------------

 

Komu:

Krajský soud v Brně

Rooseveltova 16

601 95 Brno

 

Praha, 9. července 2007

 

 

 

Věc: Odvolání proti Rozsudku ve sporu o platnosti nájemní smlouvy č.j.: 11 C 209/2006, vyneseném dne 6. 6. 2007 soudcem JUDr. M. Kopřivou, u Okresního soudu ve Zlíně

 

Nesouhlasím s uvedeným Rozsudkem z těchto důvodů:

 

1.      Trvám na tom, že platnost předmětné smlouvy skončila písemnou dohodou smluvních stran. Rozsudek nerespektuje moje vlastnická práva k pozemku.

 

2.      Rozsudek je nespravedlivý. Paní Františce Vaňkové přisuzuje hmotnou odpovědnost za jednání, kterého se vůbec nezúčastnila. Jediný úkon který učinila, bylo vystavení plné moci v můj prospěch. Tento úkon byl ale vykonán z rozhodnutí soudce.

 

 

 

 

Ing. Karel Januška

Hlavní 3

141 00 Praha 4

--------------------------------------------------------------------------------


C Odpověď 1 predsedy-KS

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Okresní soud ve Zlíně

JUDr. Jiří Dufek, předseda soudu

Dlouhé díly 351

763 02 Zlín

 

Praha, 30. července 2007

 

Vážený pane předsedo.

 

Dne 6. června 2007 byl u vašeho soudu vynesen rozsudek ve věci platnosti nájemní smlouvy – č.j.: 11C 209/2006.

Do dnešního dne jsem neobdržel písemné rozhodnutí soudu.

Děkuji za zjednání nápravy.

 

S pozdravem

 

Ing. Karel Januška

Hlavní 3

141 00 Praha 4

--------------------------------------------------------------------------------------------


skenovat0013

 

------------------------------------------------------------------------------------

Okresní soud ve Zlíně

JUDr. Jiří Dufek, předseda soudu

Dlouhé díly 351

763 02 Zlín

 

Praha, 26. srpna 2007

 

 

Vážený pane předsedo.

Dovoluji si Vás upozornit, že do dnešního dne jsem neobdržel písemné rozhodnutí soudu ve věci platnosti nájemní smlouvy – č.j.: 11C 209/2006.

Rozsudek byl vynesen dne 6. června 2007 u vašeho soudu.

Děkuji za zjednání nápravy.

 

 

S pozdravem

 

Ing. Karel Januška

Hlavní 3

141 00 Praha 4

--------------------------------------------------------------------------------------


 

Rozsudek doručen 17.10.2007

 

D Rozsudek-1stranaD Rozsudek-2stranaD Rozsudek-3stranaD Rozsudek-4stranaD Rozsudek-5stranaD Rozsudek-6stranaD Rozsudek-7stranaD Rozsudek-8strana

skenovat0005skenovat0006

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okresní soud ve Zlíně

Dlouhé díly 351

763 02 Zlín

 

Praha 17. prosince 2007

 

Věc: Upřesnění odvolání ve věci sporu o platnosti nájemní smlouvy čj.:11 C 209/2006

 

Dne 10.12.2007 jsem byl soudem vyzván, abych upřesnil, ke kterému výroku se mé odvolání vztahuje. Upřesňuji:

 

Důvod 1. mého odvolání se týká předmětu soudního sporu, tj. bodu II.

Podle mého laického názoru soudce nedodržel příčinnou souvislost písemné žaloby. Jako předmět nesprávně uváděl, že spor spočívá v zaplacení částky 1027 Kč. Ze žaloby je zřejmé, že uvedená částka je vymahatelná pouze v případě, kdy výrok soudu bude „předmětná smlouva je neplatná“ (a v důsledku toho je žalovaná strana povinna zaplatit částku 1027 Kč).

 

Bod II rozsudku zní: Smlouva uzavřená mezi žalobci a žalovaným dne 9.6.2003, která je v rozporu se zákonem č. 669/2004 Sb, je platná.

 

Částka 1027 Kč se skládá ze dvou položek (viz příloha 10 žaloby): nájemné za rok 2004 uplatňovaná vůči subjektu ZOD Delta a nájemného za rok 2005 uplatňovaná vůči subjektu AGRODELTA. Subjekt AGRODELTA nebyl soudcem (v rozporu se žalobou) osloven. Domnívám se, že výrok soudu „žalovaná strana je povinna zaplatit částku 1027 Kč“ je v případě mého úspěchu nemožný, protože AGRODELTA není účastníkem řízení.

Proto žádám, aby výrok o částce 1027 Kč byl ze žaloby vypuštěn. (Bod I rozsudku)

 

Bod III rozsudku (jeho aplikace) zní: Pokud není uzavřená smlouva mezi vlastníkem a uživatelem věci, uživatel není povinen platit žádné poplatky za užívání věci. O způsobu platby za užívání věci rozhoduje ten, kdo věc užívá.

Podle mého názoru jsou tyto výroky nesprávné.

 

Na Důvodu 2. odvolání trvám.

 

Úkolem justice je bdít nad zákony této země. V případě smluv je to podle mého názoru povinnost dohlížet na to, aby smlouvy byly v souladu se zákonem. V mém případě skutečnosti, že předmětná smlouva odporuje současným zákonům a to, že o neplatnost smlouvy usiluje vlastník nemovitosti, není pro soudce dostatečným důvodem k tomu, aby tuto smlouvu prohlásil za neplatnou.

Domnívám se, že v rozsudcích soudů by měly být uváděny i širší souvislosti, týkající se sporu. Proto jsem v žalobě požádal soudce, aby se z právního hlediska vyjádřil ke smlouvám (v počtu asi 1000), které žalovaná strana uzavřela s vlastníky pozemků. Neučinil tak.

 

 

 

Ing. Karel Januška

Hlavní 3

141 00 Praha 4

----------------------------------------------------------------------------------------------------


skenovat0007

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Okresní soud ve Zlíně

Dlouhé díly 351

763 02 Zlín

 

Praha 27. prosince 2007

 

Věc: Soudní poplatek 2. za odvolání

 

V příloze zasílám požadované kolky v hodnotě 2000 Kč.

Upozorňuji, že bod III není součástí písemné žaloby. Byl ústně přednesen na prvním jednání jako reakce na nekorektní jednání protistrany.

 

S pozdravem

Ing. Karel Januška

Hlavní 3

141 00 Praha 4

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

skenovat0008
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komu: Krajský soud v Brně

Předseda krajského soudu

Rooseveltova 16

601 95 Brno

 

Praha, 11. února 2008

 

Spisová značka: 60Co 43/2008

 

Věc: Žádost o svěření odvolání (sporu u Okresního soudu ve Zlíně - vedeného pod zn.:11 C 209/2006 - o platnosti nájemní smlouvy, která se během svého trvání dostala vlivem přijmutí úpravy zákona do rozporu s tímto zákonem) jinému soudci odvolacího soudu.

 

Důvody:

1. Mé odvolání jasně specifikuje, proti čemu směřuje. Přesto soudce vrátil odvolání k soudu 1. stupně, aby bylo upřesněno. Soudce 1. stupně mi vyměřil další poplatky ve výši 2000 Kč za výroky, které písemná žaloba neobsahuje.

            2. Soudce navrhuje další projednání věci před odvolacím soudem na 24. dubna 2008. Z předvolání je zřejmé, že soudce opět nerespektuje žalobu. Tvrdí, že spor je o pohledávku 1027 Kč vůči subjektu ZOD DELTA. V žalobě je výslovně uvedena jako příčina sporu platnost nájemní smlouvy. Pohledávka se skládá z nájemného za rok 2004 uplatňovaná vůči subjektu ZOD DELTA a nájemného za rok 2005 uplatňovaná vůči subjektu AGRODELTA, který na pozemku hospodaří a který je jediný odpovědný za placení nájmu v případě, bude-li smlouva prohlášena za neplatnou. V rozporu se žalobou subjekt AGRODELTA soudce opět k jednání nezve.

            3. Nové projednávání věci před odvolacím soudem považuji za opětné oddalování vynesení rozsudku. Všechny dokumenty byly předloženy již při podání žaloby dne 1. června 2006. O věci rozhodl soud 1. stupně a u odvolacího soudu těžko mohou být předloženy další důkazy.

 

            Uvítal bych, kdyby mé odvolání bylo přiděleno soudci, který neúřaduje v budově Okresního sudu ve Zlíně.

 

S pozdravem

 

Ing. Karel Januška

Hlavní 3

141 00 Praha 4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

skenovat0014

 

 

 

skenovat0011

 

skenovat0012

 

skenovat0010

 

---------*--------*-------------------------------------------------------------------------------------------

F20080304 RozhodnF20080304 RozhodnF20080304 Rozhodn

------------------------------------------------------------------------------------------


Krajský soud v Brně

Předseda krajského soudu

Rooseveltova 16

601 95 Brno

 

V Praze 22. dubna 2008

 

Spisová značka: 60Co 43/2008

 

Věc: Spor o platnosti nájemní smlouvy, která se během svého trvání dostala vlivem přijmutí úpravy zákona do rozporu s tímto zákonem.

 

Vážený pane předsedo,

v  nájemní smlouvě platné od 9. 6. 2003 mezi mnou a uživatelem mého pozemku bylo dohodnuto, že daň z pozemku platí uživatel. Zákonem č. 669/2004 Sb jsem byl přinucen k tomu, abych pozemkovou daň platil já (již za rok 2004). To prokazatelně činím.

Rozpor mezi dikcí zákona a nájemní smlouvou navrhl uživatel pozemku řešit sepsáním nové smlouvy. Na toto řešení jsem přistoupil, písemně jsem uživateli sdělil (dopis ze dne 2. 2. 2005), že tento návrh pokládám za návrh na ukončení nájemní smlouvy z 9. 6. 2003 ( podle odstavce VI smlouvy – písemnou dohodou). Uživatel mi návrh nové smlouvy předložil 22. 6. 2005. V návrhu smlouvy je uvedena doba, od které má nová smlouva platit, a to 3. 1. 2005. Z toho je zřejmé, že uživatel akceptoval můj návrh na ukončení platnosti smlouvy písemnou dohodou. V dalších jednáních uživatel tuto skutečnost popírá a soud mu dává zapravdu.

Samotný rozpor mezi dikcí zákona a nájemní smlouvou není podle rozhodnutí soudu 1.stupně ani odvolacího důvodem k tomu, aby smlouva byla prohlášena za neplatnou. Toto své rozhodnutí soudy nezdůvodňují. Z toho plyne, že nebylo třeba nahrazovat staré smlouvy novými.

Postojem soudu dochází k újmě na mých právech (musím už 4 roky platit daň z pozemku, který neužívám; aby byla uzavřena nová smlouva musím podat výpověď a čekat, až uběhne výpovědní lhůta tak, jak to požaduje uživatel pozemku).

Domnívám se, že zákonodárce takové jednání uživatelů pozemků bral v úvahu a předpokládal, že soudy rozhodnou tak, aby práva vlastníků ani uživatelů nebyla dotčena. V mém případě tomu tak není. Uživatel pozemku chtěl využít novou legislativu k tomu, aby mi vnutil novou smlouvu podstatně nevýhodnější, než byla smlouva původní. (Bod IV. Smlouvy:….

Nájemce je oprávněn namísto úhrady nájmu v penězích plnit nájemné naturálně, a to formou dodání zboží nebo služeb.) Na takovou smlouvu jsem nepřistoupil.

Protože jste zodpovědný za rozhodnutí soudů které Vám podléhají, žádám Vás, abyste byl tak laskav a rozhodnutí Vašich soudů ještě jednou zvážil.

 

S pozdravem

           

 

 

Ing. Karel Januška

Hlavní 3

141 00 Praha 4

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krajský soud v Brně

Předseda soudu

Rooseveltova 16

601 95 Brno

 

Praha, 28.5.2008

 

 

 

Vážený pane předsedo,

dne 22. dubna 2008 jsem Vám prostřednictvím KS Zlín poslal stížnost na rozhodnutí okresního a odvolacího soudu ve Zíně. Protože jsem dosud neobdržel žádnou odpověď, předpokládám, že se uvedený dokument k Vašim rukám vůbec nedostal.

V soudním procesu jsou hrubým způsobem porušována občanská práva paní Františky Vaňkové. Nepřeje si, aby se sporem měla cokoliv společného. Soudce 1.stupně i odvolací soud ji nutí k tomu, aby se sporu aktivně zúčastnila. Ze zákona plyne, že k obsahu smlouvy může podat podnět k soudu každý účastník (a rozhodnutí platí pro všechny). Proto se domnívám, že rozhodnutí soudů 1.stupně i odvolacího o aktivní účasti mé sestry je nezákonné.

Doufám, že se mou stížností budete zabývat.

 

S pozdravem

 

 

Ing. Karel Januška

Hlavní 3

141 00 Praha 4

 

Přílohy: Dopis zaslaný na Vaši adresu dne 22. dubna 2008

F20080613 Usnesení OS str 1 doplnit žalobu

F20080613 Usnesení OS str 2 doplnit žalobu

-----------------------------------------------------------------------------------------

Okresní soud ve Zlíně

Dlouhé díly 351

763 02 Zlín

 

Praha 18. června 2008

 

Věc: Upřesnění Žaloby podané dne 1. 6. 2006 - čj.:11 C 209/2006

Usnesením ze dne 13. června 2008 jsem byl vyzván k tomu, abych upřesnil podanou žalobu.

Tímto to činím:

Příčina sporu: Spor o platnosti nájemní smlouvy, která se vlivem nové legislativy dostala do

                          rozporu se zákonem

Žádám soud, aby podle písemného návrhu žaloby vynesl tyto dva výroky:

 

I.         Smlouva uvedená v příloze 1. (uzavřená dne 9.6.2003) je neplatná.

Výrok směřuje proti druhé smluvní straně - ZOD Delta. Uvádím dva postačující důvody:

a) Účastníci smlouvy se dohodli, že rozpor mezi dikcí smlouvy a novelou zákona budou řešit sepsáním nové smlouvy (příloha 2. žaloby). Žalobce písemně odpůrci sdělil (dopis ze dne 2. 2. 2005), že tento návrh pokládá za (písemný) návrh na ukončení nájemní smlouvy z 9. 6. 2003 ( podle odstavce VI smlouvy – písemnou dohodou). Odpůrce návrh nové smlouvy předložil 22. 6. 2005. V návrhu smlouvy je uvedena doba, od které má nová smlouva platit, a to 3. 1. 2005. To je důkaz toho, že odpůrce akceptoval návrh žalobce na ukončení platnosti smlouvy písemnou dohodou podle odstavce VI smlouvy.

b)Výrok, který uvádí odpůrce, „smlouva nadále platí“, je nepravdivý. Pravdivý výrok zní: Smlouva nadále platí, s výjimkou bodu o plátci daně z pozemku. Jestliže soud dojde k závěru, že stav mezi účastníky smlouvy má být takový, jaký si přeje odpůrce, potom rozhodnutí soudu musí znít: Smlouva je platná s výjimkou bodu o placení daně z pozemku, které stanovil vyšší zákon. Na to má soud právo, ale podle mého názoru je nutné, aby toto rozhodnutí v rozsudku zdůvodnil. K tomu uvádím, že daň z pozemku, kterou ročně platím, činí 213 Kč. Nájemné za pozemek činí 148 Kč.

 

II.          Předložená smlouva ( je – není ) v souladu s dobrými mravy.

Výrok, kterým soud zhodnotí smlouvu, která je součástí soudního spisu a je uvedena v příloze 5. žaloby. Tento výrok nesměřuje proti nikomu.

 

 

V písemné žalobě byl dále uveden požadavek na zaplacení částky 1027 Kč. Jak jsem soudu potvrdil při jednání 6. června 2007, částka již byla zaplacena.

Nepřeji si, aby se soud zabýval ústními požadavky vznesenými na jednání dne 8. 11. 2006, které si soud ode mne vyžádal (placení nájemného, rozhodování o výnosech apod).

 

Ing. Karel Januška

Hlavní 3

141 00 Praha 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Okresní soud ve Zlíně

JUDr. Jiří Dufek, předseda soudu

Dlouhé díly 351

763 02 Zlín

 

Praha, 26.9.2008

 

Věc: Dotaz na stav jednání ve věci – č.j.: 11C 209/2006 – Platnost nájemní smlouvy.

 

Uvedená žaloba byla podána 1.6.2006.

V rozporu se žalobou učinil soudce závislý výrok o zaplacení nájemného za léta 2004 a 2005 hlavním předmětem sporu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důkaz, že od počátku sporu se jedná o platnost nájemní smlouvy:

Příloha žaloby č.: 12 – Dopis žalobce žalované straně: …..Smlouva uzavřená 9.6.2003 byla již dávno ukončena písemnou dohodou obou stran. …Pokud se domníváte, že smlouva je nadále platná, rozhodnutí je na soudu……

Příloha žaloby č.: 13 – Odpověď žalované strany: …..Pokud se domníváte, že je právo na Vaší straně, souhlasím s Vámi, ať rozhodne soud………

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

První jednání proběhlo 8.11.2006. Při jednání jsem požadoval, aby rozhodnutí o platnosti nájemní smlouvy bylo učiněno ihned a paní Vaňková nebyla do sporu o platnosti smlouvy zapojována. Soudce si přesto vyžádal plnou moc k zastupování paní Vaňkové. Paní Vaňková mi ji udělila ve znění: Zplnomocňuji tímto Ing. Karla Janušku ……, aby mne zastupoval ve věci sporu o nájemné za pozemek číslo 632/35…..

Jednání nařízené na 15. 1. 2007 bylo soudcem odvoláno bez uvedení důvodu. Dne 21.3.2007 soudce vydal usnesení, že účastníkem na straně žaloby se stává také paní Františka Vaňková. Uvedenou plnou moc soudce interpretoval jako přání paní Vaňkové aktivně se zúčastnit řízení na straně žalobce.

Dne 13.4.2007 jsem Vám zaslal stížnost na projednávání sporu. V odpovědi uvádíte, že jste se se spisem seznámil a došel k závěru, že v dané věci v žádném případě k průtahům v řízení nedocházelo a nedochází a rovněž zrušení jednání dne 17.1.2007 bylo důvodné.

Dne 6.6.2007 byl soudcem Vašeho úřadu vynesen rozsudek, ve kterém paní Vaňkovou učinil právně zodpovědnou za jednání, kterého se vůbec nezúčastnila.

25.7.2007 jsem proti rozsudku podal odvolání.

Odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu 1. stupně dne 4.3.2008 (s výjimkou závislého výroku o zaplacení nájemného za roky 2004 a 2005) a spis vám vrátil k novému projednání dne 26.3.2008. O upřesnění žaloby (podle výroku odvolacího soudu) mne soudce požádal usnesením ze dne 13.6.2008, které jsem soudu odeslal 18.6.2008.

Za léta 2006, 2007 a 2008 jsem musel platit pozemkovou daň. Tím, že soud dosud pravomocně nerozhodl, nemohu po uživateli vymáhat nájemné.

Důkazní materiál od doby podání žaloby nezaznamenal žádnou změnu.

Žádám o sdělení, proč od 26.3.2008 (kdy vám byl spis vrácen k novému projednání) nebylo nařízeno další jednání.

 

 

 

Ing. Karel Januška

Hlavní 3

141 00 Praha 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

skenovat0018

 

 

skenovat0015

 

skenovat0016

 

skenovat0017

-----------------------------------------------------------------------------------------

Krajský soud v Brně

Pobočka Zlín

Dlouhé díly 351

763 02 Zlín

 

Praha, 27.10.2008

 

Věc: Odvolání proti Usnesení okresního soudu č. j.: 11 C 209/2006 ze dne 17.10.2008 o odmítnutí žaloby.

 

V Odůvodnění usnesení se praví:

Žalobci podáním ze dne 1.6.2006 podali návrh 1. aby žalovaný uhradil nájemné za roky 2004 a 2005 ve výši 1.027 Kč, 2. že nájemní smlouva ze dne 9.6.2003 uzavřená mezi žalobci a 1. žalovaným je neplatná, 3. že 1. žalovaný je povinen platit přiměřené nájemné podle pokynu žalobce po uzavření řádné nájemné smlouvy a že žalovaný nemá právo rozhodovat o způsobu rozdělení výnosů nájemného.

Tento popis žaloby je nepřesný. Pravdivý popis zní (viz žaloba):

Žalobce podáním ze dne 1.6.2006 podal návrh aby

1. nájemní smlouva ze dne 9.6.2003 uzavřená mezi žalobcem a žalovaným byla prohlášena za neplatnou z důvodů, že smlouva není v souladu se zákonem a že na návrh žalované strany na uzavření nové smlouvy, žalobce písemně sdělil žalovanému, že souhlasí s ukončením smlouvy uzavřené 9.6.2003. Tím došlo k ukončení smlouvy podle odstavce VI – písemnou dohodou smluvních stran. 2. že žalovaný by měl uhradit nájemné za roky 2004 a 2005 ve výši 1027 Kč. 3. že žalovaný by měl uhradit náklady na vypracování obžaloby. 4. Vybídl soud, aby posoudil smlouvu uvedenou v příloze 5. touto žádostí : Soud by mohl udělit žalované straně napomenutí, aby nezneužívala svého monopolního postavení a drobným vlastníkům pozemků nenabízela smlouvy, které jsou přinejmenším v rozporu s dobrými mravy.

 

Soudce žalobu odmítl z důvodu:…zejména neobsahuje tvrzení, v čem spočívá naléhavý právní zájem na určení neplatnosti nájemní smlouvy ze dne 9.6.2003.

Můj naléhavý právní zájem je zřejmý ze žaloby a v upřesnění je uveden takto: daň z pozemku, kterou ročně platím, činí 213 Kč. Nájemné za pozemek činí 148 Kč. (Příjem z majetku je menší než náklady.) Uživatel nájem nadále neplatí.

Podle mého názoru má naléhavý právní zájem rozsoudit spor v první řadě stát. K tomu si udržuje celou justici. Skutečnost, že smlouva je v rozporu se zákonem, je podnětem, kterým by se soud mohl zabývat i bez žaloby. Jestliže tak nečiní, je otázkou, zda takový soud plní své povinnosti. To může rozhodnout soud vyšší instance.

 

usnesení soudce opět zmiňuje skutečnosti (1. žalovaný je povinen platit přiměřené nájemné podle pokynu žalobce po uzavření řádné nájemné smlouvy a že žalovaný nemá právo rozhodovat o způsobu rozdělení výnosů nájemného..) které nejsou v písemné žalobě uvedeny a které jsem výslovně z procesu vyloučil v upřesnění žaloby ze dne 18.6.2008. takto:

Nepřeji si, aby se soud zabýval ústními požadavky vznesenými na jednání dne 8. 11. 2006, které si soud ode mne vyžádal (placení nájemného, rozhodování o výnosech apod).

 

Soud žalobu z 1.6.2005 přijal a vyměřil mi správní poplatek ve výši 600 Kč. Za odvolání jsem zaplatil opět 600 Kč, a za výroky, které nebyly uvedeny v žalobě mi soud vyměřil další 2000 Kč. Po zaplacení těchto poplatků soud o sporu nerozhodl a žalobu odmítl. Pokud žaloba obsahovala prvky k odmítnutí, měly být uplatněny při jejím podání.

 

Usnesení mluví o Podání žalobců ze dne 1. 6. 2006. Tato formulace je nesprávná. Žalobcem jsem pouze já. Paní F. Vaňková nikdy nedala souhlas k tomu, aby se řízení zúčastnila. Její souhlas je podle zákona potřebný v případě, kdy má vystupovat na straně žalobce. V soudním spisu je její jediný podpis a to na plné moci, která zní:

Zplnomocňuji tímto Ing. Karla Janušku, …………aby mne zastupoval ve věci sporu o nájemné za pozemek číslo 632/35…………

Tento dokument nelze považovat za žádost o aktivní účast na straně žalobce ve sporu o platnosti smlouvy. Z tohoto hlediska jsou porušována její práva stanovená Listinou práv a svobod občanů a přisuzovat jí hmotnou odpovědnost za jednání, která nečiní, je nepřípustné (bod II. usnesení).

 

Trvám na tom, aby odvolací soud rozhodl (podle upřesnění žaloby ze dne 18.6.2008) o platnosti předmětné smlouvy, a zda smlouva uvedená v příloze 5. žaloby je či není v souladu s dobrými mravy.

 

Ing. Karel Januška

Hlavní 3

141 00 Praha 4

 

 

Kopie: Úřad veřejného ochránce práv

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-mail: karel.januska@seznam.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokračování  na: http://soudniprocesb.wz.cz/

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------